Tarieven

\

Een privéles is €37,50 per uur.  Een les voor twee personen is €55 per uur. De lessen worden ook gegeven via Skype,Zoom of Teams.

U kunt 's middags of 's avonds les nemen, ook in het weekend.

Voor de correctie, van een tekst, of een vertaling van het Engels naar het Nederlands, wordt na beoordeling van de tijdsinvestering een prijsopgave verstuurd. Deze tekst kunt u per mail aanleveren. Het tarief is €37,50 per uur.

Aanvang van de lessen

Bij interesse in de te leveren diensten, stuur ik u een intakeformulier. Daarna volgt nog een aanvullende intake, en kennismaking via Skype Zoom, of Teams.  Dit is gratis en vrijblijvend. Wij kijken naar uw wensen, mogelijkheden en, indien van toepassing, uw huidige taalniveau. Daarna maak ik een planning, en in overleg gaat u dan eventueel starten.

Wat zijn de mogelijkheden?      

Conversatieles. Beter leren spreken en luisteren. Minimaal vijf lessen.

Beter leren schrijven en lezen. Minimaal vijf lessen.

Voorbereiding Inburgeringsexamen. 

Voorbereiding Staatsexamen 1 of Staatsexamen 2. 

Bijles voor leerlingen van basis-en voortgezet onderwijs ( lezen, spelling en grammatica). 

De kosten van de lessen zijn exclusief lesmateriaal.

Prices
Private lessons are € 37,50 per hour. A lesson for two persons is €55 per hour. The lessons are given with Skype, Zoom or Teams.
You can take classes in the afternoon or evening, also in the weekend.

For text correction, or a translation from English to Dutch, a quotation will be sent after evaluation of time investment. You can submit this text by e-mail. The rate is € 37,50 per hour.

Start of classes
If you are interested in the services i provide, I will send you an intake form. This is followed by an additional intake and introduction via Skype, Zoom or Teams. This is free and without obligation. We look at your wishes, options and, if applicable, your current language level. Then I make a planning and you can start in consultation.

What are the possibilities?
Conversation lesson. Learn to speak and listen better. Minimum of five lessons.
Learn to write and read better.Minimum of five lessons.

Preparation for Civic Integration Exam.
Preparation State Exam 1 or State Exam 2.
Tutoring for primary and secondary school students (reading, spelling and grammar).
The costs of the lessons do not include teaching materials.